Home Site Map

EUR1Εκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR. 1
και προθεσμία υποβολής αυτού
 
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1 (παράρτημα Ι, σελ. 31-32) θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής κατά τον εκτελωνισμό ( διαδικασία εξαγωγής ) των εμπορευμάτων τα οποία αφορά, δίνεται δε στον εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατό να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό μετά την εξαγωγή των προϊόντων στα οποία αφορά:

» Όταν δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας κατά το χρόνο της εξαγωγής λόγω λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων.

 • Όταν εκδόθηκε πιστοποιητικό, αλλά απορρίφθηκε για τεχνικούς λόγους.

Στους τεχνικούς λόγους εμπίπτουν, για παράδειγμα, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 •  Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1, το οποίο έχει εκδοθεί σε μη κανονικό έντυπο.
 •  Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1, στο οποίο δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις που πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά (π.χ. θέση 4).
 •  Δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή στη θέση 11 του EUR. 1.
 •  Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1 έχει θεωρηθεί από μη εξουσιοδοτημένη αρχή.
 •  Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας έχει θεωρηθεί με σφραγίδα που δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί.
 • Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο αντί για το πρωτότυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας κ.λ.π.
 • Στο χώρο 4 του πιστοποιητικού (παρατηρήσεις) πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη

"εκδοθέν εκ των υστέρων"

 

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1 εκδίδεται αντίγραφο αυτού, στο χώρο 4 του οποίου αναγράφεται η ένδειξη "αντίγραφο". Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Είναι δυνατή η αντικατάσταση ενός πιστοποιητικού EUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο από τελωνείο της Κοινότητας ή της Τουρκίας με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους αυτών σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας ή της Τουρκίας. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μ' αυτό τον τρόπο καλούνται πιστοποιητικά αντικατάστασης.

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 πρέπει να υποβάλλεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία θεώρησης του από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας εξαγωγής, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Μπορεί ωστόσο, να υποβληθεί και μετά την παραπάνω προθεσμία εφόσον εξαιτίας ειδικών περιστάσεων δε μπορεί να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία ή εφόσον τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί στη χώρα εισαγωγής πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Προβλέπεται διοικητική συνεργασία των Κρατών Μελών και της Τουρκίας όσον αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των πιστοποιητικών. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών EUR.1 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις εμπίπτουν για παράδειγμα, σε αυτή την κατηγορία:

» Έλλειψη υπογραφής του εξαγωγέα (με εξαίρεση τις δηλώσεις τιμολογίου ή τα εμπορικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τους εγκεκριμένους εξαγωγείς, όταν τα κείμενα προβλέπουν αυτή τη δυνατότητα),

 •  Παράλειψη θέσης υπογραφής ή ημερομηνίας από την αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1,
 •  Αναγραφή στα εμπορεύματα, στις συσκευασίες ή σε άλλα συνοδευτικά έγγραφα ενδείξεων καταγωγής διαφορετικής από εκείνη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1,
 •  Οι μνείες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1 επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι έχει πραγματοποιηθεί επεξεργασία που δεν αρκεί για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής,
 •  Η σφραγίδα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεώρηση του εγγράφου παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τη σφραγίδα που έχει κοινοποιηθεί.

Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών και εφόσον μέσα σε δέκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου δε ληφθεί απάντηση, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου, αρνούνται το ευεργέτημα των προτιμήσεων που προβλέπει η συμφωνία.


Movement Certificate (EUR.1)

A document confirming the origin with respect to preferential treatment.

The EUR.1 is not a mandatory document. It is only required if the importer applies for preferential treatment. However, this document is important as it may be of pecuniary advantage.

The EUR.1 is to be submitted by the exporter. It is issued by the customs authorities within the meaning of the Community Customs Code.

Alternatively, the preferential origin of goods can be declared on the Commercial Invoice or any other commercial document. If the ex works price of the shipment does not exceed 6,000 EUR, the declaration of origin can be made by any exporter. For shipments with a value exceeding 6,000 EUR, only exporters who have been authorized by the customs authorities are permitted to prepare the declaration.

With regard to the wording of the declaration of origin see the document Commercial Invoice

 

 

Exporters Dictionary ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ] [ EUR1 ] Certificate of Origin ] ATR1 ] CARNET TIR ] Certificate T5 ] CMR ] T2L ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023