Home Site Map

C E MARKΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμανση CE. Διαβατήριο Προϊόντων, Ασφάλεια Καταναλωτών

 

  • ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στην περίπτωση εισαγομένων προϊόντων από τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες εκτός από τη σήμανση CE που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από ισότιμο προς τα ευρωπαϊκά εργαστήρια αποδεικτικό συμμόρφωσης προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Και ως τέτοιο θα μπορούσε να είναι το πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΝ 45001 από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Φορέα Διαπίστευσης.

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό της ΕΕ  αριθ. 765/2008 του Συμβουλίου της 13ης Αυγούστου 2008 σχετικά με τους ελέγχους της πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων, οι εισαγωγές τέτοιων προϊόντων από τρίτες χώρες πρέπει να ελέγχονται από τα τελωνεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς αρχές.
Όταν οι τελωνειακές αρχές διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δημιουργούν υπόνοιες για ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για τη υγεία / ασφάλεια  ή όταν η εισαγωγή δεν συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγραφα ή όταν δεν φέρουν τη σήμανση CE, αναστέλλουν την παράδοση του προϊόντος και ενημερώνουν αμελλητί τις αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς αρχές.

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς αρχές θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα και εφόσον κρίνουν ή διαπιστώσουν από έλεγχο σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ότι η εν λόγω εισαγωγή δεν παρουσιάζει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια, τότε το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία, εφόσον βέβαια πληρούνται όλες οι υπόλοιπες  προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία του.
Εφόσον όμως οι αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς αρχές διαπιστώσουν ότι το εν λόγω προϊόν αποτελεί σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, απαγορεύουν τη διάθεσή του και ζητούν από τις τελωνειακές αρχές να επιθέσουν στο τιμολόγιο και  σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο, την ένδειξη:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΙΟΝ – ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ) ΑΡΙΘΜ. 765/2008

Εάν πάλι οι αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς αρχές διαπιστώσουν ότι το εν λόγω προϊόν δεν τηρεί τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες ασφάλειας, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος στη αγορά και ζητούν από τις τελωνειακές αρχές να επιθέσουν στο τιμολόγιο και  σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο, την ένδειξη:

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΙΟΝ - ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ) ΑΡΙΘΜ. 765/2008

Αν το εν λόγω προϊόν δηλωθεί στη συνέχεια για άλλο Τελωνειακό προορισμό, δηλ. εκτός ΕΕ, και εφόσον δεν αντιτίθενται οι αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς αρχές, τίθενται οι  ανωτέρω ενδείξεις, ανάλογα με την περίπτωση.
Βεβαίως η επαλήθευση των στοιχείων μιας εισαγωγής  θα μπορέσει να είναι ταχύτατη, όταν εφαρμοστεί η μηχανοργάνωση των διαδικασιών διαμετακόμισης και υπάρχει κατάλληλο σύστημα για ανταλλαγή πληροφοριών των τελωνείων των χωρών της ΕΕ.
Διότι π.χ. προκειμένου όπως μερικοί εισαγωγής παρακάμψουν από τις σχετικές απαιτήσεις τελωνιακού ελέγχου καταφεύγουν σε εισαγωγή ημιτελών προϊόντων τα οποία εισάγουν ως “ανταλλακτικά” και συναρμολογούν περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση εισαγωγών και στη συνέχεια τα διαθέτουν στην αγορά όχι μόνο χωρίς ενδείξεις CE κλπ, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν ένδειξη ταυτότητας κατασκευαστή, τύπου κλπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο π.χ. εισάγονται πλυντήρια ρούχων χωρίς κινητήρα, ως ανταλλακτικά και στη συνέχεια προστίθεται κινητήρας εισαγόμενος από την ίδια ή άλλη τρίτη χώρα.
Για το λόγο αυτό πρόσθετα, οι απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΟΚ, θα πρέπει να εφαρμόζονται και για εισαγόμενα μέρη προϊόντων υπαγόμενα στις οδηγίες αυτές
Για να επιταχυνθεί ο έλεγχος της αγοράς μπορεί  να ελέγχεται  αν υπάρχουν στα προϊόντα που εμπίπτουν στις οδηγίες της  νέας προσέγγισης :
1) σήμανση CE,
2) δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή (Certificate of Conformity)
3) απαιτούμενες επισημάνσεις  και
4) οδηγίες χρήσης στην ελληνική

  • ΓΕΝΙΚΑ

Η σήμανση “CE” τίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στη Κοινότητα εντολοδόχο του.
Σε εξαιρετικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να προβλέπεται από ειδικές οδηγίες ότι η σήμανση “CE” τίθεται από τον υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Κοινότητας.

Ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό υπ’ ευθύνη του, είτε από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης υποχρεώνει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του κατ’ εξαίρεση τον υπεύθυνο διάθεσης του προϊόντος, να μεριμνήσει για την πιστότητα του προϊόντος και την παύση της παράβασης, υπό τους όρους που επιβάλει η αρμόδια Κρατική Αρχή.
Η παραπάνω μη συμμόρφωση μπορεί να συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα πληρούν μεν τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών, μη θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων – ζώων - αγαθών, αλλά δεν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης πιστότητας ή τα προϊόντα φέρουν λανθασμένη ή ατελή σήμανση.
Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται στον κατασκευαστή η δυνατότητα να διορθώνει τυχόν ελλείψεις.
Αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές οδηγίες, η αρμόδια Κρατική Αρχή θα λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις ρήτρες διασφάλισης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση σήματος “CE” σε ένα προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από καμία οδηγία, θεωρείται παραπλάνηση.

 Αγαπητοί αναγνώστες

Λαμβάνω πολλά ερωτήματα και τηλέφωνα για το αν το κράτος των ΗΠΑ πρέπει ή μπορεί  να εκδώσει CE

Η απάντηση είναι ΝΑΙ , όχι μόνο πρέπει αλλά είναι υποχρεωμένο να εκδίδει CE  για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόδειξη είναι εδώ , το Link αυτό οδηγεί στο Site του Αμερικάνικου Υπουργείου εμπορείου στο τμήμα με τις οδηγίες προς εξαγωγείς .
Για τις χώρες που απαιτείτε  κάντε κλικ εδώ

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ EL ή ΦΕΚ

Μηχανές Σήμανση "CE" και Δήλωση πιστότητας Ε.Κ. (Certificate of Conformity) Α3204/404/2-9-1998
Τηλεπικοινωνιακές συσκευές Σήμανση "CE" M396/51/5-3-2002
Hλεκτρολογικό υλικό Σήμανση "CE" Α2636/369/7-7-1998
Aσφάλεια Παιχνιδιών Σήμανση "CE" L187,16.7.1988

223/B/27.3.1989
325/B/14.5.1991

Μέσα Ατομικής Προστασίας Σήμανση "CE" L399,30.12.1989

187/Β/23.3.1993

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Σήμανση "CE" Υ1377/169/12-11-1997

Μεταφορά στο WEB : Αλέξανδρος Ι Κουρτέσης -  Εκτελωνιστής / Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για την Ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSP FORM A-REX(Registered Expo System) ] [ C E MARK ] ΕΝΕΡΓ. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] ΠΑΘΗΤ.ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] CARNE ATA ] ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ] Logistics ] ΤΕΛΩΝ. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023