Home Site Map

CARNE ATAΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι το δελτίο ΑΤΑ και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται;

     Το δελτίο ΑΤΑ είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται, για να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τελωνειακής πλευράς αλλά και την προσωρινή εισαγωγή-παραμονή σ΄ένα κράτος χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.  

Από πού εκδίδεται το δελτίο ΑΤΑ και σε ποιον χορηγείται;

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών-Πειραιά- Θεσσαλονίκης , Πάτρας , Καλαμάτας , Βόλου , Ιωαννίνων , Αγρινίου , Εύβοιας , Ρόδου , Μυτιλήνης , Ηρακλείου είναι εξουσιοδοτημένα για την έκδοση των δελτίων ΑΤΑ και την χορήγηση αυτών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την έκδοση των δελτίων ΑΤΑ.;

Α) Το δελτίο ΑΤΑ εκδίδεται μόνο εφόσον πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή-εισαγωγή:

 • -         Επαγγελματικού υλικού

 • -         Επιστημονικού υλικού

 • -         Παιδαγωγικού υλικού

 • -         Εμπορικών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού

 • -         Ειδών για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις, πανηγύρεις, συνέδρια.

Β) Το δελτίο ΑΤΑ πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα, που προορίζονται για ένα μόνο σκοπό, δηλαδή δεν μπορεί να εκδοθεί ένα δελτίο για έκθεση και για επαγγελματικό υλικό.

Γ) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι γραμμένος σ΄ ένα Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς εντάξει.  

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που συμπληρώνονται για την χορήγηση του δελτίου ΑΤΑ.;

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, που χορηγείται από το ΕΒΕΑ. (Κατεβάστε την από εδώ)

Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδας, σύνολο αξίας, χώρα προορισμού κ.λ.π.

Πρωτοκολλείται στο Ειδικό Πρωτόκολλο, που τηρείται στο τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο του ΕΒΕΑ τα τέλη που του αναλογούν, και τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

 • Για αξία εμπορευμάτων έως 300 € καταβάλλονται 7 €

 • Για αξία εμπορευμάτων άνω των 300 € καταβολή τέλους σε ποσοστό 0,60%

 • Η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία των € 15.000  για κάθε Δελτίο Α.Τ.Α. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού, συμπληρώνεται και δεύτερο Δελτίο Α.Τ.Α., τρίτο κ.λ.π. 

 • Η προσωπική εγγύηση υπογράφεται από τον κάτοχο του δελτίου, το δε γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από την τράπεζα.

 • Σημειώνεται ότι η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία των 15.000 € για κάθε δελτίο ΑΤΑ. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού συμπληρώνεται και δεύτερο δελτίο ΑΤΑ, τρίτο κ.λ.π.

 • Το δελτίο ΑΤΑ παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο την επόμενη ημέρα από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.  

Ποια είναι η μορφή και το περιεχόμενο του δελτίου ΑΤΑ;

Το δελτίο ΑΤΑ αποτελείται από :

 • 1 Φύλλο πράσινου χρώματος (πρώτη σελίδα)
 • 1 Φύλλο Εξαγωγής και
 • 1 Φύλλο επανεισαγωγής (κίτρινου χρώματος)
 • 1 Φύλλο Εισαγωγής και
 • 1 Φύλλο επανεξαγωγής (λευκού χρώματος)
 •  Έντυπα διαμετακομίσεως (γαλάζιου χρώματος) για την περίπτωση διελεύσεως από μία ή περισσότερες χώρες (4 φύλλα για κάθε χώρα).

Έντυπα διαμετακόμισης χρησιμοποιούνται επίσης και στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εξάγονται μέσω ενός μεθοριακού τελωνείου , π.χ. τελωνείο Ευζώνων , πλην του τελωνείου Πατρών.

Σε όλα τα φύλλα του Δελτίου ΑΤΑ συμπληρώνονται στις αντίστοιχες θέσεις, τα στοιχεία του κατόχου, τα στοιχεία ισχύος και εκδόσεως του Δελτίου και όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου (περιγραφή εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδος, σύνολο αξίας αριθμητικώς και ολογράφως)

Όλα τα φύλλα συμπληρώνονται απαραιτήτως στη γραφομηχανή, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις όσον αφορά την επιστροφή και την τακτοποίηση του δελτίου ΑΤΑ και οι συνέπειες από τη μη τήρηση αυτών;

 • Η ισχύς του δελτίου ΑΤΑ δεν υπερβαίνει το έτος.
  Το δελτίο θα πρέπει να επιστραφεί στο Επιμελητήριο, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της ισχύος του.

 • Το δελτίο θα πρέπει να είναι τακτοποιημένο, δηλαδή όλα τα στελέχη να φέρουν πιστοποίηση των αρμοδίων τελωνείων, ότι τα εμπορεύματα έχουν επανεξαχθεί από τη χώρα, στην οποία είχαν προσωρινά εισαχθεί.

 • Όταν δεν υπάρχει βεβαίωση των αρμοδίων τελωνείων, περί επανεξαγωγής ή επανεισαγωγής των εμπορευμάτων, το δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο.

 • Επίσης το δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο, εάν η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων έγινε εκπρόθεσμα, χωρίς άδεια των αρμοδίων τελωνειακών αρχών.

 • Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής των εμπορευμάτων ή του δελτίου ΑΤΑ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την πλησιέστερη τελωνειακή αρχή ή τον  Εγγυοδοτικό Οργανισμό.  Πηγή
  :
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Μεταφορά στο
  WEB :
  Αλέξανδρος Ι Κουρτέσης -  Εκτελωνιστής

 

 

GSP FORM A-REX(Registered Expo System) ] C E MARK ] ΕΝΕΡΓ. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] ΠΑΘΗΤ.ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] [ CARNE ATA ] ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ] Logistics ] ΤΕΛΩΝ. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023