Home Site Map

GSP FORM A-REX(Registered Expo System)Εκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - GSP - REX

GSP (Generalised System of Preferences)

 

ΝΟΜIΚΗ ΒΑΣΗ
'Aρθρo 133 (113) ΕΚ.

ΣΤΟXΟI
- Να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους στις αγορές των βιομηχανικών χωρών.
- Να προωθηθεί η εκβιομηχάνιση των αναπτυσσομένων χωρών μέσω μειώσεων των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε πλήρως κατεργασμένα ή ημικατεργασμένα βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα αγροτικά προϊόντα ή εξαιρέσεων των ως άνω προϊόντων από τους εν λόγω δασμούς

Κύρια χαρακτηριστικά του εν ισχύι ΣΓΠ (1995-2004)

Η εφαρμογή του ΣΓΠ ακολουθεί κύκλο δέκα ετών. Ο παρών κύκλος άρχισε το 1995 και έληξε το 2004. Τούτο ορίζεται στον κανονισμό 2820/98 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998.

Για τη διαχείριση του ΣΓΠ η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Γενικευμένων Προτιμήσεων, την οποίαν απαρτίζουν εκπρόσωποι των κρατών μελών υπό την προεδρία της Επιτροπής. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ζητηθεί να αποφανθεί ή η επιτροπή μπορεί να εκφέρει γνώμη σχετικά με σχέδια μέτρων εφαρμογής.

Κράτη δικαιούχοι
Αρχικώς οι προτιμήσεις έπρεπε να είναι 'γενικευμένες', ήτοι έπρεπε να χορηγούνται προς όλα τα αναπτυσσόμενα κράτη. Η ένταξη στην Ομάδα 77, την οποία ίδρυσαν τα αναπτυσσόμενα κράτη, θεωρείται κριτήριο επιλεξιμότητας για αντιμετώπιση στο πλαίσιο του ΣΓΠ. Στην Κίνα και τις 'οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο' οι οποίες προήλθαν από τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως έχει χορηγηθεί παρόμοια αντιμετώπιση με εκείνη των αναπτυσσομένων κρατών.

Ένα κράτος μπορεί να αποκλεισθεί από τα οφέλη του ΣΓΠ εάν έχει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημά του και/ή υψηλή αξία των εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων. Επί του παρόντος το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Νότιος Κορέα έχουν αποκλεισθεί βάσει αυτών των κριτηρίων.

Διαμόρφωση δασμώv
Α
πό του 1995 οι εμπορικές προτιμήσεις βάσει του ΣΓΠ χορηγούνται χωρίς ποσοστώσεις ή ποσοτικούς περιορισμούς. Αντ' αυτών οι προτιμήσεις ορίζονται σύμφωνα με μηχανισμό για τη διαμόρφωση των δασμών. Έκαστο προϊόν ταξινομείται συναρτήσει της ευαισθησίας του σε μία των τεσσάρων κατηγοριών. Οι τέσσαρες κατηγορίες είναι:

  • πολύ ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία ο προτιμησιακός δασμός είναι 85% του κανονικού δασμού του κοινού δασμολογίου,
  • ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία ο προτιμησιακός δασμός είναι 70% του δασμού του κοινού δασμολογίου,
  • ημιευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία ο προτιμησιακός δασμός είναι 35% του δασμού του κοινού δασμολογίου,
  • μη ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία εισέρχονται στην αγορά ΕΕ αδασμολόγητα.

Κανόνες προελεύσεως
Στόχος των κανόνων προελεύσεως είναι να εξασφαλίσουν ότι τα επιλέξιμα προϊόντα έχουν πράγματι παραχθεί στην αναπτυσσόμενη χώρα εξαγωγής. Το σύνολο του ΣΓΠ υπόκειται στην τήρηση των προϋποθέσεων που διέπουν την προέλευση των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για προτίμηση.

Ο προσδιορισμός της προελεύσεως ενός προϊόντος είναι ιδιαιτέρως σημαντικός όταν στη μεταποίησή του ενέχονται δύο ή περισσότερες χώρες. Η περιφερειακή άθροιση προελεύσεως' αποτελεί ειδική διευθέτηση που αποσκοπεί να προωθήσει τη σε επίπεδο περιφερείας οικονομική ολοκλήρωση αναπτυσσομένων χωρών χάρις στην άρση ορισμένων όρων που αφορούν τον προσδιορισμό της προελεύσεως. Το 'περιεχόμενο από χώρα δωρητή' αποτελεί ειδική διευθέτηση που αποσκοπεί να προωθήσει τη βιομηχανική συνεργασία ΕΕ αναπτυσσομένων χωρών επιτρέποντας να θεωρηθεί ότι προϊόντα από την ΕΕ προέρχονται από τη χώρα που αντλεί οφέλει από το σύστημα η οποία έχει προβεί σε μεταποίησή τους

Some of the donor countries which accept Form A for the purposes of the GSP include:
Μερικές από τις Χώρες οι οποίες αποδέχονται το FORM A για τους σκοπούς που το Σ.Γ.Π περιλαμβάνει

 

Australia
Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland

Italy
Japan
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Sweden
Switzerland
United Kingdom
U.S.A.

Σύστημα REX   (Registered Exporters System)

Τι είναι το σύστημα REX

Είνα ένα σύστημα αυτοπιστοποίησης της καταγωγής και πρέπει οι εξαγωγείς να εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Registered Exporters System, εφεξής σύστημα REX).
Η βασική αρχή της μεταρρύθμισης είναι ότι, εφόσον οι εξαγωγείς είναι αυτοί που κατ’ εξοχήν γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων τους, είναι σκόπιμο να απαιτείται από αυτούς να χορηγούν απευθείας στους πελάτες τους «Βεβαιώσεις Καταγωγής


Σε ποιους απευθύνεται το σύστημα REX .

Απευθύνεται σε :
α) εξαγωγείς του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.). οι οποίοι συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής για τους πελάτες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) σε επαναποστολείς με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, ενδεχομένως, στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή στην Τουρκία, εφόσον η τελευταία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και
γ) σε εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο σύστημα διμερούς σώρευσης καταγωγής.

Από 01-01-2017 έχουν προβλευθεί μεταβατικά μέτρα και σταδιακή εφαρμογή, οπότε παράλληλα με την χρήση της «βεβαίωσης καταγωγής» και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 (με πιθανότητα παράτασης έξι μηνών), θα χρησιμοποιούνται και τα τρέχοντα αποδεικτικά καταγωγής δηλαδή το πιστοποιητικό καταγωγής FORM A και η δήλωση τιμολογίου.

Από τις 30 Ιουνίου 2020, προκειμένου να έχουν δικαίωμα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης δυνάμει του ΣΓΠ, όλες οι αποστολές που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ θα πρέπει να συνοδεύονται από «Βεβαίωση Καταγωγής» που έχει συνταχθεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα (άρθρο 91).

Πληροφορίες απο την Ευρωπαική Ένωση

Μεταφορά στο WEB : Αλέξανδρος Ι Κουρτέσης -  Εκτελωνιστής

[ GSP FORM A-REX(Registered Expo System) ] C E MARK ] ΕΝΕΡΓ. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] ΠΑΘΗΤ.ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] CARNE ATA ] ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ] Logistics ] ΤΕΛΩΝ. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023